วิสัยทัศน์

มุ่งสู่บริษัทนวัตกรรมสีเขียวด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี
ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

สรา้งสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพสีเขียว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กรที่มีความสุข

ค่านิยม (Value)

ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่พร้อมใจเปลี่ยนแปลงแสวงหาความเป็นเลิศ
ก่อเกิดการพัฒนานำพาสู่ความยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

2543

บางจากฯ เริ่มสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลครั้งแรก จากน้ำมันพืชใช้แล้ว

ปี 2543

บางจากฯ ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือเข้าไปสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้ในโครงการส่วนพระองค์


2547

ส่งเสริมให้ใช้ B2 กับรถสาธารณะ

ปี 2547

บางจากฯ เป็นเจ้าแรกที่มีการส่งเสริมให้ใช้ B2 กับรถสาธารณะ
ในจังหวัดเชียงใหม่

2548

นำร่องให้มีการใช้ ไบโอดีเซลเชิงทางเลือก

ปี 2548

บางจากฯ นำร่องให้มีการใช้ ไบโอดีเซลเชิงทางเลือก ตามปั๊มต่างๆ ประมาณ 200 กว่าปั๊มทั่วประเทศ มีการลดราคาจากน้ำมันดีเซลปกติ 0.75 B/L เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนสนใจ

2549

สร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล

ปี 2549

บางจากฯ สร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร ต่อวัน จากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ไบโอดีเซล พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ไม่นำน้ำมันพืชใช้แล้วมาใช้ซ้ำ เพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็ง

2551

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ

ปี 2551

ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด หรือ BBF ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โดยก่อสร้างโรงงานบนพื้นที่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2552

สร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์

ปี 2552

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด หรือ BBF มีการผลิตไบโอดีเซล
เชิงพาณิชย์ ขนาดกำลังการผลิต 300,000 ลิตรต่อวัน และมีกลีเซอรีน
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการ 30,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยใช้
น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ และได้มีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง
จนทำให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 360,000 ลิตรต่อวัน

2557

สร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งที่ 2

ปี 2557

จากกความต้องการไบโอดีเซลของประเทศ และของ BCP เพิ่มขึ้น
ทําให้บริษัทฯขยายกําลังการผลิตบนพื้นที่เดิมอีก 450,000 ลิตรต่อวัน
ทําให้ในปี 2559 บริษัทมีกําลัง การผลิตไบโอดีเซล เฉลี่ยต่อวันเป็น
810,000 ลิตร